خوب: آزمون آزمایشگاه مستقیم به مصرف کننده، بدون بازدید دکتر مورد نیاز است

پشتیبانی شده توسط SearchLiveDirect به آزمایشات آزمایشگاه مصرف کننده بدون بازدید از پزشک مورد نیاز Anahad O ConnorJune 6 2016 3 33 pmJune 6 2016 3 33 pmPhotoTwo years ago کریستو وود خسته و خشن بود و نمیتوانست به وضوح فکر کند و هیچ دلیلی برای اینکه چرا من در مه و احساس بود خانم وود 49 که در سیاتل زندگی می کند و مالک یک شرکت عرضه کننده پیاده روی می باشد، خانم وود خون خود را با یک سرویس مصرف کننده به نام InsideTracker آزمایش کرده است که 30 هورمون و شاخص های زیستی نظیر کلسترول و التهاب را در بر می گیرد. او سطوح بیش از حد ویتامین داشت