خوب: دکتر در برنامه، به ندرت در زمان

پشتیبانی شده توسط CaseSearchHard CasesA دکتر در زمانبندی به ندرت در TimeBy Abigail Zuger M دی 6 ژوئن 2016 12 17 فوریه ژوئن 6 2016 12 17 pmPhotoThe دقیقه من در آن اتوبوس کردم من می دانستم که من در مشکل بود راننده نشستن در توقف فقط به اندازه کافی بلند برای از دست دادن نور سبز سپس او تا زمانی که نور بعدی را از دست ندهد و یکی پس از آن او در هر توقف متوقف شد، اگر چه نه روح در انتظار بود سفر 20 دقیقه به کار کشش تا نیم ساعت بعد من دیگر دیر دیر شد اما این یک راننده بود با یک ماموریت به روشنی جلوتر از برنامه و تلاش برای بازگشت به مسیر او خیلی زود است